Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Opgave voor de cursussen geschiedt doormiddel van het volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier.
1.2 De cursist gaat door deelname aan de cursus automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, cursussen en koopwaar van Elena , op alle overeenkomsten en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.4 De aanbieder Elena Koupriianova , wordt aangeduid als Elena. De wederpartij (klant, leerling of Cursist) wordt aangeduid als Cursist.
1.5 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Cursist en Elena gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Elena zijn vrijblijvend.
2.2 Als Cursist aan Elena gegevens verstrekt, mag Elena uitgaan van de juistheid hiervan en zal de cursusuitvoering hierop baseren. Verstrekte gegevens worden zonder toestemming van cursist niet voor externe doeleinden gebruikt.
2.3 De prijzen voor koopwaar en cursussen zijn vast en niet onderhandelbaar. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 3: Adviezen, aansprakelijkheid en rechten
3.1 Cursist kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die Elena verstrekt.
3.2 Deelname aan de cursus is geheel op eigen risico. Lichamelijke of psychische klachten voor aanvang van de cursus aan Elena melden. Soms is overleg met de huisarts gewenst.
3.3 Elena behoudt haar het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien Elena hiervoor gegronde redenen kent.

Artikel 4: Prijzen, prijswijziging en betalingen.
4.1 Prijswijzigingen kunnen per kalendermaand worden doorgevoerd. Een stijging van kostprijsbepalende factoren is voldoende rede voor een prijswijziging.
4.2 Het cursusgeld dient voldaan te worden voor aanvang van de cursus of in de eerstvolgende week na aanvang van de cursus. Á contant of per bank/giro.
4.3 Aanmelding voor de hele cursus betekent betaling van de hele cursus. Het is niet mogelijk rekening te houden met gemiste lessen van individuele deelnemers. Vergelijkbaar met een lidmaatschap.
4.4 Betaling in twee termijnen is alleen mogelijk voor minima in overleg voorafgaand aan een hele cursusperiode. 1e helft wordt betaald voor of bij aanvang van de cursus, 2e helft wordt betaald halverwege de cursus. Niet achteraf!
4.5 Indien Cursist niet aan betalingsvoorwaarden voldoet kan Elena de cursusdeelname van Cursist beëindigen, de door Cursist verschuldigde cursusgelden inclusief opzegtermijn worden door derden geïnd, inclusief bijkomende incassokosten.

Artikel 5: Vakantie, feestdagen, ziekte en calamiteiten.
5.1 Bij uitval van de lessen langer dan 1 week zorgt Elena voor vervanging. Vervanging van 1 les door onvoorziene omstandigheden is niet te realiseren. Bij uitval door onvoorziene omstandigheden zal er geen restitutie van het deelnamegeld plaatsvinden. Voor zover mogelijk wordt er dan vervanging geregeld.
5.2 Bij geen deelname aan een les dient cursist zich tot 24 uur van te voren af te melden . Een les kan altijd ingehaald worden op een ander tijdstip, dat hoeft niet in dezelfde week te zijn. Wel in dezelfde cursusperiode.
5.3 Wanneer een deelnemer zich niet kan opgeven voor één vaste dag en vast tijdstip door werk/ wisselende, onregelmatige diensten is het altijd mogelijk mee te doen aan de cursus omdat er afgewisseld kan worden tussen de aangeboden lessen.
5.4 Vakanties zijn gelijk aan schoolvakanties. Voor de vakantieperiodes is de Cursist geen geld verschuldigd.

Artikel 6: Beëindiging cursus
6.1 Als Cursist de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Elena en Elena hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.
6.2 Indien Cursist tijdens arrangementen, workshops, dagcursussen en evenementen een cursus beëindigd zal geen cursusgeld worden gecrediteerd.
Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
7.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Elena neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Elena mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
7.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen